Преминете към основното съдържание

Информация за нас

Биад-С ЕООД  – търговско дружество  Биад-С ЕООД с ЕИК: 831376250, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ул. Шар планина, 59-63, тел: 02 931 8116; e-mail: biad@biad-s.com

Нашето отношение към Вашите лични данни

„Биад-С‘‘  отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

– Общи данни, за да Ви индивидуализираме

  • Трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, данни по лична карта, банкови детайли при получаване на плащания, имената на пътуващите с вас;

– Информация, свързана със сключваните между нас договори и тяхното изпълнение

  • Данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и електронен адрес (имейл)
  • Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни;
  • Мотивационни писма и CV-та, които получаваме от Вас при кандидатстване за работа.

Целта при обработването на Вашите данни.

Ние обработваме личните данни, които събираме най-често за сключване или изпълнение на договор за настаняване (напр. установяване на самоличността Ви или изготвяне на договор и всички други съпътстващи договора документи), както и за изпълнение на наше нормативно задължение (напр. задължение за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи). С цел осигуряване на нашата и Вашата сигурност обработваме и записи от видео камери, когато посещавате нашите обекти.

С кого споделяме информацията Ви:

„Биад-С‘‘ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

  • МВР, регулативни и административни органи, външни консултанти и специалисти, банки, охранителни фирми, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер и др.

Употреба на бисквитки на Сайта

„Биад-С‘‘ не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

„Биад-С‘‘ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Прехвърляне между държави

„Биад-С‘‘ не прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от  „Биад-С‘‘ да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате „Биад-С‘‘ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.  „Биад-С‘‘ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели „Биад-С‘‘ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към нас по следния начин:

Гр. София, ул. Шар планина, 59-63

Електронен адрес: biad@biad-s.com

Тел: 02 931 8116

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 18.04.2024 г.