Основната цел на „БИАД-С“ ЕООД е да бъде фирма – символ на надеждност, качество и висока култура в областта на строително монтажните и ремонтните дейности.
Политиката на строителна компания „БИАД-С“ ЕООД е да усъвършенства системата за управление, за да гарантира нарастване на удовлетвореността на клиентите, като задоволява все по-пълно техните изисквания.
Политиката по качеството, безопасността, здравето и околната среда е равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на компанията.
Декларираме нашите възможности и решимост:
     Да внасяме непрекъснати целенасочени подобрения в дейността, необходими за успеха на „БИАД-С“ ЕООД;
     Да удовлетворяваме изискванията и очакванията на клиентите при безусловно спазване на действащото в Република България законодателство;
     Да опазваме околната среда при изпълнението на дейностите, като полагаме целенасочени усилия да я предпазваме от замърсяване и увреждане. Когато имаме възможност, да възстановяваме природната среда от нанесените й щети.
     Непрекъснато да подобряваме условията на труд във фирмата и да не допускаме увреждане на живота и здравето на работещите за нас и на всички заинтересовани страни;
     Да поддържаме компетентността на персонала в съответствие с целите на организацията и неговите потребности;
     Да поддържаме делови и взаимно изгодни отношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната ни дейност;
     Да бъдем полезни на държавата и обществото.
С провеждането на декларираната политика, ръководството и колективът на фирмата си поставя следните стратегически цели:
1.    В ОБЛАСТТА НА КАЧЕСТВОТО
1.1    Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички работещи за фирмата и поставянето на качеството като основа за всички планове и действия за бъдещо развитие.
1.2    Непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване квалификацията и компетентността на персонала.
1.3    Проучване и удовлетворяване на потребностите и изискванията на нашите клиенти;
1.4    Прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на CMP c цел подобряване на качеството;
1.5    Ефективно управление на човешките ресурси с приоритет на мотивацията;
1.6    Поддържане на модерна високотехнологична инфраструктура и оптимална работна среда за всички процеси във фирмата;
2.    В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО
2.1    Непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление в направлението „Безопасност и здраве при работа“ – поддържане състоянието на работните места, процесите и оборудването в съответствие с изискванията на българското законодателство и световните стандарти.
2.2    Поддържане високо ниво на техническа обезпеченост на аварийните съоръжения, подготовка на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации.
2.3    Обезпечаване и постоянно подобрение на системата в областта на безопасността и охраната на труда с особено внимание към предпазването и предотвратяването.
3.    В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
3.1    Поддържане на корпоративните изисквания в съответствие с приложимото законодателството на Република България за опазване на околната среда.
3.2    Поддържане състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с нормативните изискванията относно околната среда.
3.3    Достигане и  поддържане високо ниво на компетентност на персонала по въпросите за опазването на околната среда в средите на работещите за фирмата
 
От свое име и от името на всички работещи за дружеството:
ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и отговорност в осъществяването на обявените политика и стратегически цели по управление.
 
инж. Светослав Глосов:
Управител
Дата  03.10. 2011г.
гр. София